Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Գիտություններ երկրի մասին տեղեկագիր/խմբագրական կոլեգիա

Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Տեղեկագիր Գիտություններ Երկրի մասին

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱ


Ռաֆիկ Լևոնի Մելքոնյան – գլխավոր խմբագիր

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Երկրաբանա-միներալոգիական գիտությունների դոկտոր
ramelk@sci.am
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ ռեգիոնալ, երկրաբանություն, պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, օգտական հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, մետաղագոյացում, Հայաստանի երկրաբանական գիտության պատմություն
Արտաշես հովիկի Աղինյան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
hydro@ysu.am
Երևանի Պետական համալսարան
Հետազոտությունների բնագավառները՝ ջրաերկրաբանություն, ստորերկրյա ջրերի դինամիկա, ստորերկրյա ջրերի մոդելավորում, էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն
Արա Ավագյան

Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր (գլխավոր խմբագրի տեղակալ)
avagn1064@gmail.com
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ ակտիվ տեկտոնիկա, երկրադինամիկա, կառուցվածքային երկրաբանություն, պալեոսեյսմալոգիա, արխեոսեյսմալոգիա,
բնական վտանգների և ռիսկերի գնահատում
Ալեքսանդր Անդրանիկի Առաքելյան

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
alex.arakelyan@outlook.com
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ ջրային ռեսուրսներ, հիդրոլոգիա, աշխարհարական տեղեկատվական համակարգեր, բնական վտանգներ և ռիսկեր, կլիմայի փոփոխություններ
Հայկ Բաղդասարյան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
haykbag@gmail.com
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ ինժեներային երկրաբանություն, հեռահար զոնդավորման տվյալների վերլուծություն երկրաբանական ուսումնասիրությունների ժամանակ (Remote Sensing Technique), գեոմորֆոլոգիական ուսումնասիրություններ


Գրիգորիյ Արկադիի Գաբրիէլյանց

ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան ակադեմիկոս
Երկրաբանա-միներալոգիական գիտությունների դոկտոր
gabrigeo@mail.ru
Արցախի նախագահի խորհրդատու
Հետազոտությունների բնագավառները՝ նավթային երկրաբանություն, նավթի և գազի որոնումների տեսական հիմունքները, օգտակար հանածոների որոնումները, թանգարանային գործունեություն, բարեգործական և կրթական գործունեություն
Ղազար Լևոնի Գալոյան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
ghazaros74@yahoo.com
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա, կառուցվածքային և ռեգիոնալ երկրաբանություն

Տանիել Դանելիան

Պրոֆեսոր
taniel.danelian@univ-lille.fr
ք. Լիլ, Գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարան, Ֆրանսիա
Հետազոտությունների բնագավառները՝ հնէաբանություն, գեոդինամիկա, շերտագրություն, շրջակա միջավայրի նստվածքագոյացում, հնէաօվկիանոսագիտություն
Ջոն Կոստիկի Կարապետյան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
iges@mail.ru
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվ. երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտի տնօրեն
Հետազոտությունների բանգավառները՝ Երկրի ֆիզիկա, ինժեներային սեյսմաբանություն, երկրաֆիզիկական սարքաշինություն:
Սևադա Մկրտիչի Հովհաննիսյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր
iges@mail.ru
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և  ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Հետազոտությունների բանգավառները՝ երկրաֆիզիկա, սեյսմաբանություն
Էդուարդ Եփրեմի Խաչիյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր
edkach@sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ
Հետազոտությունների բանգավառները՝ ինժեներային սեյսմոլոգիա, սեյսմակայուն շինարարություն, շինարարական մեխանիկա, սեյսմակայուն շինարարության նորմեր, կիրառական սեյսմաբանություն
Խաչատուր Բորիսի Մելիքսեթյան

Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր
km@geology.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ
Հետազոտությունների բանգավառները՝ հրաբխագիտություն, երկրաքիմիա, պետրոլոգիա, արխեոմետրիա
Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան (պատասխանատու քարտուղար)

Երկրաբանա-միներալոգիական գիտությունների թեկնածու
rubmov@ysu.am
Երևանի պետական համալսարան
Հետազոտությունների բնագավառները՝ հանքայնացման տեղայնացման օրինաչափությունները, տարածքների հեռանկարների գնահատում, հանքավայրերի և հանքային դաշտերի կառուցվածքները, հանքավայրերի մոդելավորում, հանքավայրերի երկրաբանական-տնտեսագիտական գնահատում, հանքավայրերի կոմպլեքսային արդյունահանման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցեր
Սերգեյ Նորայրի Նազարեթյան

Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր
snaznsp@mail.ru
ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն
Հետազոտությունների բնագավառները՝ երկրաֆիզիկա, ռեգիոնալ խզվածքներ, սեյսմիկ պաշտպանություն, սեյսմատեկտոնիկա, սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի գնահատում
Ռուբեն Տիգրանի Ջրբաշյան

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Երկրաբանա-միներալոգիական գիտությունների դոկտոր
jrb_rub@sci.am
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ ռեգիոնալ երկրաբանություն, հրաբխագիտություն, երկրադինամիկա

Սուրեն Աշոտի Փալանջյան

Երկրաբանա-միներալոգիական գիտությունների դոկտոր
suren@ginras.ru
Ռուսաստանի գիտությունների Ակադեմիայի Երկրաբանական ինստիտուտ
Հետազոտությունների բնագավառները՝ օֆիոլիտներ, օվկիանոսային տիպի լիթոսֆերայի ձևավորում, ակտիվ ծայրամասեր, երկրաբանական անցյալի շարժուն գոտիների երկրադինամիկական իրավիճակներ