Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Գիտական Խորհուրդ
 

Գիտական խորհրդի նախագահ՝ Մելիքսեթյան Խ.Բ.,  ե.գ.թ

Գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ՝ Սահակյան Լ.Հ., ե.գ.թ.

Խորհրդի անդամներ

1. Շահինյան Հ.Վ., գ/թ, գիտքարտուղար
2. Ջրբաշյան Ռ.Տ., ե.գ.դ., ակադեմիկոս
3. Խաչիյան Է.Ե., տ.գ.դ., ակադեմիկոս
4. Մելքոնյան Ռ.Լ., ե.գ.դ., թղթ.-անդամ
5. Աղամալյան Վ.Ա., ե.գ.դ.
6. Ավագյան Արա, ե.գ.դ.
7. Գալոյան Ղազար, ե.գ.թ.
8. Գրիգորյան Արայիկ, ե.գ.թ.
9. Սահակով Արկադի, ք.գ.թ.
10. Մուրադյան Կարապետ, ե.գ.դ.
11. Ավագյան Արշավիր, ե.գ.թ.
12. Թոզալաքյան Պետրոս, ք.գ.թ.
13. Զաքարյան Շուշանիկ, ք.գ.թ.
14. Վարդանյան Սարգիս, ե.գ.թ.
15. Նավասարդյան Գևորգ, ե.գ.թ.
16. Մկրտչյան Մուշեղ, ե.գ.թ.
17. Մաթևոսյան Արշակ, ֆ.մ.գ.դ.
18. Հովհաննիսյան Արշավիր, ե.գ.թ.
19. Առաքելյան Դմիտրի, ե.գ.թ.
20. Առաքելյան Ալեքսանդր, տ.գ.թ.
21. Նազարեթյան Ս.Ն., ե.գ.դ.
22. Կարապետյան Ջ.Կ., ե.գ.թ.
23. Մովսիսյան Ռ.Ս., ե.գ.թ.

Գիտական խորհրդի որոշումներ

Գիտական խորհրդի նիստեր

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 27.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ավագ գիտաշխատող Խաչատուր Մելիքսեթյանի «Կոլիզիոն մագմաների առաջացումը Հայաստանի տարածքի չորրորդական հրաբխականության  օրինակով և հրաբխային վտանգը»  աշխատության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 02.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ աշխատակից Արմեն Ղազարյանի "Երկրաշարժերի   կանխագուշակում" աշխատության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 23.և 24. 01.2017

ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ բաժինների և լաբորատորիաների 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում:
 
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ16.01.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում:

1.Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ նախագահի կարգադրության և ՀՀ կառավարության 2001թ.հոկտեմբերի 3-ի թ. 935 որոշման անցկացված ԵԳԻ գիտական աշխատողների ատեստավորման արդյունքների քննարկում:
 
2.ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ-ում իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման «ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածի հաշվետվության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ տարեկան հաշվետու ժողով 10.12,2015թ.


Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի 80- ամյակը
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 23.06.15
ՀՀ ԳԱԱ գիտխորհրդի նիստ  05.06.2015

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 04.06.15
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 10.02.15

ՕՐԱԿԱՐԳ.     ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ բաժինների, լաբորատորիաների և հետազոտական խմբերի 2010-2014թթ.                     գործունեության արդյունքների հաշվետվությունների քննարկում:
Առաջարկվում է հետևյալ աշխատակարգը.
զեկուցում՝ մինչև 20 րոպե,
հարցեր՝ 10-15 րոպե:
Հաշվետվության ներկայացումը պետք է ներառի.
•    համառոտ զեկույց հիմնական գիտական արդյունքների (հիմնարար և կիրառական) մասին, 2010-2014թթ.
•    զեկույց 2014թ. դաշտային աշխատանքների և ստացված գիտական արդյունքների մասին,
•    համառոտ տեղեկություններ թեմաների, դրամաշնորհների և նշանակալի պայմանագրերի մասին,
•    տեղեկատվություն հրատարակված, ինչպես նաև 2014թ. հրատարակության ներկայացված և գրախոսման     փուլում գտնվող աշխատանքների մասին, այդ թվում.
- հոդվածներ տեղական գրախոսվող պարբերականներում և ժողովածուներում,
- հոդվածներ արտասահմանյան գրախոսվող պարբերականներում և ժողովածուներում,
- թեզիսներ և մասնակցություն տեղական գիտաժողովներում,
- թեզիսներ և մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներում,
- մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ:
Պետք է ներկայացվեն նաև տեղեկություններ կատարողների և աշխատանքներում ու հրատարակումներում նրանց մասնակցության մասին:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 15.12.14

Ֆ.Հայրապետյանի "Мелкие фораминиферы и их стратиграфическое значение в     палеогеновых     отложениях Армении" աշխատության կեղծված հրատարակման մասին: