Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


054 Մասնագիտական Խորհուրդ
ՀՀ ԲՈԿ

                                                                                                              Հրաման 23Ա,  15.02.2019թ.  

1.    Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ և 16-րդ կետերով և ԲՈԿ-ի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով,  ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում ստեղծել երկրաբանության 054 մասնագիտական խորհուրդ: 

2.    Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.            

ԻԴ.01.01- Ընդհանուր երկրաբանություն (երկրաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

հ/հ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում
1 Ջրբաշյան Ռուբեն Տիգրանի  (նախագահ)        ե. գ. դ., ակադեմիկոս ԻԴ.01.01
2 Մելքոնյան Ռաֆիկ Լևոնի (փոխնախագահ) ե. գ. դ., թղթ.-անդամ ԻԴ.01.01
3 Սահակյան Լիլիթ Հրանտի (գիտքարտուղար) ե. գ. թ. ԻԴ.01.01
4 Ավագյան Արա Վարուժանի ե. գ. դ.  ԻԴ.01.01
5 Մուրադյան Կարապետ Մուրադի ե. գ. դ. ԻԴ.01.01
6 Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի ե. գ. դ. ԻԴ.01.01
7 Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրի ե. գ. դ. ԻԴ.01.08
8 Գալոյան Ղազար Լևոնի ե. գ. թ. ԻԴ.01.01
9 Մովսիսյան Ռուբեն Սուրենի ե. գ. թ. ԻԴ.01.01
10 Հովհաննիսյան Արշավիր Եղիազարի ե. գ. թ. ԻԴ.01.01
 
3.     Երկրաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը:  

Հիմք. ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռ.Մարտիրոսյանի  28.02.2019թ. հ. 24-01/62 և ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն Խ.Մելիքսեթյանի 07.02.2019թ. հ. 2452-41 միջնորդագրերը:                                                  


                                                                                            ԲՈԿ-ի նախագահ                              Ս.Գոգյան  

054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստեր

2019 թ. հուլիսի 17-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054 Մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ Արման Գյուրջյանի «Արփա գետի վերին հոսանքի ավազանի երկրաբանությունը և հանքաբերության առանձնահատկությունները» աշխատանքի պաշտպանությունը՝ ԻԴ.01.01 «Ընդհանուր երկրաբանություն» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում, սեղմագիրը ներբեռնել այստեղ:

2019 թ. հուլիսի 15-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054 Մասնագիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ կազմով.
Բոյնագրյան Վ.Ռ., աշխ.գիտ.դոկ., Սահակյան Լ.Հ. երկրաբ. գիտ թեկ., Դանիելյան Կ.Ս., աշխ.գիտ.դոկ, Ավագյան Ա.Ռ., աշխ.գիտ.դոկ., Կարապետյան Գ.Մ., աշխ.գիտ.դոկ., Հարությունյան Ն.Ա. աշխ.գիտ. թեկ., Պոտոսյան Ա.Հ., աշխ.գիտ.թեկ., Մուրադյան Յ.Հ. աշխ.գիտ. թեկ.:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ Վահան Պոտոսյանի "ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ" աշխատանքի պաշտպանությունը՝ ԻԴ.03.01 «Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում, սեղմագիրը ներբեռնել այստեղ:

2018թ. հունիսի 20-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ

ԹԵՄԱ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:
  
Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 22.06.16

Օրակարգ.     ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Հայկ Իգիթյանի «Ակտիվ  խզվածքների գոտիների  լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով)» ատենախոսության պաշտպանություն:
 
054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.02.2015.
Օրակարգ.    

Դմիտրի Գեղամի Առաքելյանի «Եռաչափ միջավայրում սողանքային տարածքների շրջանացման մեթոդ ըստ կայունության գործակցի (Հաղարծին, Հարությունյան, Ջրվեժ տեղամասեր, ՀՀ)» թեկնածուական ատենախոսության կրկնական քննարկում՝ համաձայն ՀՀ ԲՈՀ-ի 17.12.2014թ հ.104-Ա կարգադրության:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 15.12.2015
Ս/թ ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.  Սուրեն Վլադիմիրի Մամյանի «Շամլուղի պղնձի հանքավայրի համակցած մշակման եղանակով հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում» թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, որպես առաջատար կազմակերպության, գրախոսականի քննարկում:

Մասնագիտությունը՝ ԻԴ.02.01 «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում»: