Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Մագիստրատուրա
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
  ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
   ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

Մագիստրատուրա (երկրաբանության ամբիոն) մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բուհերի բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք:

Ուսման տևողությունը առկա ուսուցմամբ 1,5 տարի է, իսկ հեռակա ուսուցմամբ՝ 2 տարի: Տարեկան ուսման վարձը 300 000 ՀՀ դրամ:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
բարձրագույն կրթության դիպլոմ, ներդիր և դրանց պատճենները (2 օրինակ)
զինվորական գրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճեն
անձնագիր և դրա պատճենը (2 օրինակ)
2 լուսանկար (3x4 չափի):

Փաստաթղթերը ներկայացնել անձամբ:

Ընդունելության փաստաթղթերի ձևակերպման և մրցույթի կազմակերպման համար յուրաքանչյուր դիմորդից գանձվում է 3000 ՀՀ դրամ:

Ընդունելության փաստաթղթերն առկա ուսուցման համար ընդունվում են միչև ս/թ օգոստոսի 15-ը, հեռակա ուսուցման համար՝ սեպտեմբերի 15-ը:

Դիմել՝ ՀՀ , ք.Երևան, Մ. Բաղրամյան 24դ, ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2-րդ հարկ,
հեռախոս՝ (010) 52 48 12

Մագիստրատուրայի ուսանողները ուսման ընթացքում կստանան հիմնավոր գիտելիքներ երկրաբանական գիտության տարբեր ուղղությունների՝ ակտիվ տեկտոնիկայի, երկրաբանական վտանգների, սեյսմաբանության, սեյսմիկ ռիսկի գնահատման, հրաբխագիտության ու հրաբխային վտանգի գնահատման, երկրաքիմիայի, օգտակար հանածոների և նրանց որոնման մեթոդների, պետրոլոգիայի և պետրոգրաֆիայի, աշխարհագրական տեղեկատվական մեթոդների և այլ ուղղությունների մասին:
Կկարդացվեն դասախոսություններ հարակից այն գիտությունների մասին, որոնք օգտագործվում են երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ: Մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրում ներառված են ինչպես հիմնարար բնույթի դասախոսություններ, այնպես էլ գործնական, լաբորատոր և դաշտային աշխատանքներ:
  
Ուսումնական գործընթացը կիրականացվի որակյալ և փորձառու մասնագետների կողմից:
Ավելի մանրամասն մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաների հետ կարելի ծանոթանալ այստեղ: