Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳՐՔԵՐԻ, ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԵՎ ԱՏԼԱՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՑԱՆԿ
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳՐՔԵՐԻ, ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԵՎ ԱՏԼԱՍՆԵՐԻ

1.    Ալեքսանդրյան Գ.Ա. Օդերևութաբանություն. 1962. Ե., Հայպետուսմանկհրատ., 268 էջ:
2.    Ասլանյան Ա.Ա. Գրգեարյան Հ.Ղ. Հայկական ՍՍՀ աշխարհագրական անունների համառոտ բառարան. 1981. Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչ., 208 էջ:
3.    Դեմյոխին Ա.Պ. Ջերմուկ: Հիդրոգեոլոգիական ակնարկ. 1947. Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչ., 89 էջ:
4.    Դոլուխանովա Ն.Ի. Հայկական ՍՍՌ կուրորտային հարստությունները: 1963. Ե., 144 էջ:
5.    Խաչիյան Է. Կիրառական երկրաշարժագիտություն. 2001. Ե., «Գիտություն» հրատարակչ. 320 էջ:
6.    Խաչիյան Է.Ե., Համբարձումյան Վ.Ա., Բարսեղյան Վ.Մ. Առաձգական անհամասեռ հիմնատակի վրա գտնվող կառուցվածքների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը. 2012. Ե., 156 էջ:
7.    Հայաստանի Ազգային Ատլաս, հատոր Ա. 2007. Ե.
       •    Երկրաբանական քարտեզ, Մ 1:750000 (Խարազյան Է., Մելքոնյան Ռ., Ջրբաշյան Ռ., Սարգսյան Հ.)
       •    Լիթոլոգիա, Մ 1:1000000 (Մանդալյան Ռ., Սադոյան Հ., Սաթյան Մ.)
       •    Սեյսմատեկտոնիկա, Սեյսմիկ շրջանացում, Մ 1:1500000 (Առաքելյան Ս., Կարախանյան Ա.)
       •    1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժը, Մ 1: 700000 (Առաքելյան Ս., Կարախանյան Ա.)
       •    Հայկական լեռնաշխարհի ուժեղ երկրաշարժերը, Մ 1: 2500000 (Առաքելյան Ս., Կարախանյան Ա.)
       •    Նորագույն հրաբխականություն, Մ 1:1000000 (Խարազյան Է., Կարապետյան Ս., Ղուկասյան Յու., Ջրբաշյան Ռ.)
       •    Երկրատեխնիկական քարտեզ, Մ 1:1000000 (Առաքելյան Դ., Յադոյան Ռ.)
       •    Ջրաերկրաբանական քարտեզ, Մ 1:1000000 (Անանյան Ա., Ավետիսյան Վ., Դեմյոխին Ա.)
       •    Հանքային ջրերի հանքավայրեր և աղբյուրներ, Մ 1: 1000000 (Անանյան Ա., Խալաթյան Է., Խոջոյան Մ., Շահինայն Հ.)
       •    Օգտակար հանածոներ, Մ 1: 1000000 (Ամիրյան Շ., Ավագյան Թ., Կարապետյան Ս., Մելքոնյան Ռ.)
       •    Սողանքներ, Մ 1:1000000 (Առաքելյան Դ., Յադոյան Ռ.)
8.    Հայկական ՍՍՌ. Բնական գոտիների և ֆիզիկաաշխարհագրական շրջանների քարտեզ, 1:600000. (Բաղդասարյան Ա.Բ., Ստեփանյան Ի.Ս.) 1962. Ե.:
9.    Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի ատլաս. 1961. Ե.-Մ., 111 էջ:
10.    Մալխասյան Է.Գ. Հայաստանը հանգած հրաբուխների երկիր. 1970. Ե., «Գիտելիք», 27 էջ:
11.    Մաղաքյան Հ.Գ. Մետաղային հանքավայրեր. 1958. Ե., ՀՍՍՌ հրատարակչ., 599 էջ:
12.    Մաղաքյան Հ.Գ. Միներագրաֆիա. 1972. Ե., Ե. Պետ. Համալս. hրատարակչ., 248 էջ:
13.    Մաղաքյան Հ.Գ. Մետաղածնություն. 1978. Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչ., 272 էջ:
14.    Մաղաքյան Հ.Գ. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի առաջացման պայմանները. 1981. Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչ., 139 էջ:
15.    Շիրինյան Կ.Գ. Հայաստանի հրաբխայնությունը և հրաբխային շինանյութերը. 1963. Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչ., 60 էջ:
16.    Պաֆֆենհոլց Կ.Ն. Հայաստանի, Փոքր Կովկասի և նրան կից մասերի գեոլոգիական ակնարկը: 1946. Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչ., 341 էջ:
17.    Ջրբաշյան Ռ.Տ. Հրաբխագիտության հիմունքները և Հայաստանի նորագույն հրաբխականությունը: 2013. Ե., «Գիտություն» հրատարակ., 122 էջ:
18.    Քոչարյան Ա.Ե. Ղափանի պղնձի հանքավայրի Կոմսոմոլի հանքը: 1948. Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչ., 124 էջ:
19.    Абовян С.Б. Геология и полезные ископаемые северо-восточного побережья оз. Севан. 1961. Е., Изд. АН Арм. ССР, 260 с.
20.    Абовян С.Б. Мафит-ультрамафитовые интрузивные комплексы офиолитовых поясов Армянской ССР. 1981. Е., Изд. АН Арм.ССР, 306 с.
21.    Абовян С.Б., Багдасарян Г.П., Казарян Г.А. и др. Химические составы изверженных и метаморфических горных пород Армянской ССР. 1962. Е., Изд. АН Арм. ССР, 433 с.
22.    Абовян С.Б., Пароникян В.О., Матевосян А.Ш. Геология, рудоносность и геолого-минералогические особенности пород Амасийского рудного района Армянской ССР. 1970. Е., 40 с.
23.    Абрамян М.С. Брахиоподы верхнефаменских и этренских отложений юго-западной Армении. 1975, Е., Изд. АН Арм.ССР, 142 с.
24.    Авакян А.А., Мелконян Р.Л., Манандян А.М. ГИС и сопряженные БД магматических, метаморфических и рудных формаций. 2015. LAP, LAMBERT Academic Publishing, Deutschland, 66 с.
25.    Авакян Л.А. Четвертичные ископаемые млекопитающие Армении. 1959. Е., Изд. АН Арм.ССР, 70 с.
26.    Авакян Л.А. Геолог Ованес Карапетян. 1975. Е., Изд. АН Арм.ССР, 66 с.
27.    Авакян Т.А. Диатомиты Сисианского месторождения Армяснкой ССР. 1973, Е., Изд. АН Арм. ССР, 134 с.
28.    Адамян А.А. Базальтовые лавы Лорийского плато. В кн.: Карапетян К.И., Адамян А.А. Новейший вулканизм некоторых районов Армянской ССР. 1973. Е., Изд. АН Арм. ССР, с.63-163.
29.    Адамян А.И. Петрография щелочных пород Мегринского района Армянской ССР. 1955. Е., Изд. АН Арм. ССР, 132 с.
30.    Азарян Н.Р. Стратиграфия и фауна юрских отложений Алавердского района Армянской ССР. Е., Изд. АН Арм. ССР, 255 с.
31.    Азарян Н.Р. Юрские аммониты Армянской ССР. 1982. Е., Изд. АН Арм. ССР, 191 с.
32.    Азарян Н.Р., Папоян А.С. Пелециподы и кораллы юрских отложений Армянской ССР. 1983. Е., Изд. АН Арм. ССР, 128 с.
33.    Акопян В.Т. Стратиграфия юрских и меловых отложений юго-восточного Зангезура. 1962. Е., Изд. АН Арм. ССР, 264 с.
34.    Акопян В.Т. Позднемеловые гастроподы Армянской ССР. 1976. Е., Изд. АН Арм. ССР, 439 с.
35.    Акопян В.Т. Биостратиграфия верхнемеловых отложений Армянской ССР. 1978. Е., Изд. АН Арм. ССР, 286 с.
36.    Акопян Е.А. Минералогия зоны окисления главнейших медно-молибденовых месторождений Армении. 1960. Е., Изд. АН Арм. ССР, 252 с.
37.    Акопян Ц.Г. Магнитное поле Араратской котловины. 1960. Е., Изд. АН Арм. ССР, 133 с.
38.    Амирян Ш.О. Золоторудные формации Армянской ССР. 1984. Е., Изд. АН Арм. ССР, 303 с.
39.    Амирян Ш.О. Зодское золоторудное месторождение. В кн.: Амирян Ш.О., Фарамазян А.С. Минералогия, геохимия и условия образования рудных месторождений Армянской ССР. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, с. 65-143.
40.    Ананян В.Л., Араратян Л.А. Атмосферные выпадения, их химический состав и радиоактивность в Армянской ССР. 1990. Е., Изд. АН Арм. ССР, 91 с.
41.    Аракелян Р.А. Стратиграфия палеозойских отложений юго-западной Армении и прилежащих частей Нахичеванской АССР. 1952. Е., Изд. АН Арм. ССР, 142 с.
42.    Аракелян Р.А., Малхасян Э.Г., Мкртчян С.С. и др. Геологический очерк Армянской ССР (Объяснительная записка к геолог. карте М 1:600000). 1975. Е., Изд. АН Арм. ССР, 175 с.
43.    Армянская ССР. Карта природных поясов и физико-географических районов. Учебная. М 1: 600000. (Багдасарян А.Б., Степанян И.С.), 1962. Е.
44.    Армянская ССР. Климатическая карта. Учебная. М 1:600000. Багдасарян А.Б. Е. 1962. Е.
45.    Асланян А.Т. Стратиграфия юрских отложений северной Армении. 1949. Е., Изд. АН Арм. ССР, 170 с.
46.    Асланян А.Т. Исследование по теории тектонической деформации Земли. 1955. Е., Изд. АН Арм. ССР, 288 с.
47.    Асланян А.Т. Региональная геология Армении. 1958. Е., Айпетрат, 430 с.
48.    Асланян А.Т. История тектонического развития Тавро-Кавказской области. 1984. Е., Изд. АН Арм. ССР, 161 с.
49.    Асланян А.Т. Проблемы физики Земли. 1996. Е., Изд. АН Арм. ССР, 245 с.
50.    Асланян А.Т., Сатиан М.А. Тектонические условия становления офиолитовых зон. 1987. Е., Изд. АН Арм. ССР, 158 с.
51.    Асланян П.М. Стратиграфия и моллюски верхнепалеогеновых отложений юго-западной части Армянской ССР. 1970. Е., Изд. АН Арм. ССР, 221 с.
52.    Атлас Армянской Советской Социалистической республики. 1961. Е.-М., 111 с.
53.    Атлас ископаемой фауны Армянской ССР. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, 837 с.
54.    Атлас природных условий и естественных ресурсов Армянской ССР. Климат. 1975. Е., 177 с.
55.    Атлас природных условий и естественных ресурсов Республики Армения. Гидрология. 1990. Е., 68 с.
56.    Багдасарян Г.П., Гукасян Р.Х. Геохронология магматических, метаморфических и рудных формаций Армянской ССР. 1985. Е. Изд. АН Арм. ССР, 290 с.
57.    Возрастная и формационная корреляция магматических образований территории СССР, вып. 1 (Афанасьев Г.Д., Дзоценидзе Г.С., Мелконян Р.Л. и др.). 1977. М.-Л., 45 с.
58.    Геологическая карта Армянской ССР (схематическая), М 1:600000. Ред. С.С. Мкртчян. 1971.
59.    Геология Армянской ССР, т. I. Геоморфология. 1962. Е., Изд. АН Арм. ССР, 587 с.
60.     Геология Армянской ССР, т. II. Стратиграфия. 1964. Е., Изд. АН Арм. ССР, 432 с.
61.    Геология Армянской ССР, т. III. Петрография. Интрузивные породы. 1966. Е., Изд. АН Арм. ССР, 497 с.
62.    Геология Армянской ССР, т. IV. Петрография. Вулканические породы. 1970. Е., Изд. АН Арм. ССР, 709 с.
63.    Геология Армянской ССР, т. V. Литология. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, 499 с.
64.    Геология Армянской ССР, т. VI. Металлические полезные ископаемые. 1967. Е., Изд. АН Арм. ССР, 539 с.
65.    Геология Армянской ССР, т. VII. Неметаллические полезные ископаемые. 1966. Е. Изд. АН Арм. ССР, 577 с.
66.    Геология Армянской ССР, т. VIII. Гидрогеология. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, 210 с.
67.    Геология Армянской ССР, т. IX. Минеральные воды. 1969. Е., Изд. АН Арм. ССР, 523 с.
68.    Геология и минеральные ресурсы Нагорно-Карабахской Республики (ред. Джрбашян Р.Т., Габриелянц Г.А.). 2011. Е.-Степанакерт, Изд. “Зангак-97”, 288 с.
69.    Григорян Г.Б. Ландшафты бассейна озера Севан: структура, рациональное использование и охрана. 1984. Е., Изд. АН Арм. ССР, 145 с.
70.    Григорян С.В. Первичные геохимические ореолы при поисках и разведке рудных месторождений. 1987. М., Недра, 407 с.
71.    Григорян С.В., Копин Е.М. Атмоэлектрогеохимические ореолы месторождений полезных ископаемых. 1988. Е., Изд. АН Арм. ССР, 43 с.
72.    Григорян С.В., Ляхович Т.Т. Оценка геохимических аномалий по элементам-примесям в минералах. 2000. М., 78 с.
73.    Григорян С.М. Нуммулиты и орбитоиды Армянской ССР. 1986. Е., Изд. АН Арм. ССР, 216 с.
74.    Демехин А.П. Арзни. Гидрогеологический очерк. 1940. Е., Комитет по делам геол. при СНК СССР, 135 с.
75.    Демехин А.П. Джермук. Гидрогеологический очерк. 1947. Е., Изд. АН Арм. ССР, 88 с.
76.    Джербашян Д.С. Петрология лав вулкана Арагац. 2010. Е., Изд. АН Арм. ССР, 128 с.
77.    Р.Т. Джрбашян, Г.А. Габриэлянц Р.Л. Мелконян, Р.А. Мандалян, А.В. Варданян  Г.Л. Галоян, Г.У. Мелик-Адамян, А.Х. Мнацаканян, В.В.Пайразян, В. С. Сафарян, Э. С. Халатян, Х. В. Хачанов,  Г. В. Шагинян. Геология и минеральные ресурсы Нагорно-Карабахской республики. Ереван-Степанакерт, 2011, 286с.
78.    Джрбашян Р.Т., Чилингарян Г., Каграманов Ю. И др. Геология и перспективы нефтегазоносности мезокайнозойских седиментационных бассейнов Центральной части Армении. 1971. Е., Изд. Манкаварж, 152 с.
79.    Джрбашян Р.Т., Елисеева О.П., Мнацаканян А.Х. и др. Связь мелового и палеогенового вулканизма Армении с типами развития геосинклинальных прогибов. 1968. М., Изд. Наука, 155 с.
80.    Долуханова Н.И. Гидрогеология средней части Памбакского хребта и Анкаванские минеральные воды. 1956. Е., Изд. АН Арм. ССР, 141 с.
81.    Долуханова Н.И. Опыт применения гидрохимической съемки на медно-молибденовых месторождениях Армянской ССР. 1958. Е., Изд. АН Арм. ССР, 92 с.
82.    Егоян В.Л. Верхнемеловые отложения юго-западной части Армянской ССР. 1955. Е., Изд. АН Арм. ССР, 270 с.
83.    Зограбян Л.Н. Орография Армянского нагорья. 1979. Е., Изд. АН Арм. ССР, 119 с.
84.    Зограбян С.А. Структура и условия образования Ахтальского месторождения. 1971. Е., Изд. АН Арм. ССР, 144 с.
85.    Казарян А.Г. Закономерности формирования главных рудных месторождений Зангезура. 1984. Е. Изд. АН Арм. ССР, 298 с.
86.    Казарян Г.А. Основные закономерности магматизма Алавердского рудного района. В кн.: Петрология интрузивных комплексов важнейших рудных районов Армянской ССР. 1971. Е., Изд. АН Арм. ССР, с. 1-116.
87.    Капланян П.М., Галстян А.Р., Григорян Л.А., Карапетян А.И., Шагинян Г.В., Эксузян Ц.О. Геохимия природных вод бассейна оз.Севан. Изд.”Гитутюн” НАН РА, Ереван, 1997, 288с.
88.    Карамян К.А. Структура и условия образования Дастакертского медно-молибденового месторождения. 1962. Е. Изд. АН Арм. ССР, 185 с.
89.    Карамян К.А. Текстуры и структуры руд эндогенных месторожений Зангезура. 1972. Е., Изд. АН Арм. ССР, 172 с.
90.    Карамян К.А. Геологическое строение, структура и условия образования медно-молибденовых месторождений Зангезурского рудного района. 1978. Е., Изд. АН Арм. ССР, 179 с.
91.    Карамян К.А. Минеральные ассоциации и минералы месторождений Зангезурского рудного района. 1983. Е., Изд. АН Арм. ССР, 227 с.
92.    Карамян К.А. Постмагматические образования Зангезурского рудного района. 1987. Е., Изд. АН Арм. ССР, 199 с.
93.    Карапетян А.И. Эндогенные рудные формации Памбак-Зангезурской металлогенической зоны Малого Кавказа. 1982. Е., Изд. АН Арм. ССР, 348 с.
94.    Карапетян А.И., Амирян Ш.О., Мелконян Р.Л. и др. Рудный узел Алаверди-Шамлуг-Ахтала. 1987. Е., Изд. АН Арм. ССР, 186 с.
95.    Карапетян А.И., Гуюмджян О.П., Шагинян Г.В. Геология и металлоносность Сисианского рудного района. 2010, Е., ГЕОИД, 467 с.
96.    Карапетян К.И. Вулканы Гегамского нагорья. В кн.: Карапетян К.И., Адамян А.А. Новейший вулканизм некоторых районов Армянской ССР. 1973. Е., Изд. АН Арм. ССР, с. 5-63.
97.    Карапетян О.Т. Денудационные процессы в Памбакской долине ССР Армении. 1936. Е., Госиздат ССР Армении, 30 с.
98.    Карапетян С.Г. Особенности строения и состава новейших липаритовых вулканов Армянской ССР. 1972. Е., Изд. АН Арм. ССР, 196 с.
99.    Карбонатные породы Армении (Нисанян Г.Б., Мандалян Р.А., Сатиан М.А. и др.). 1993. Е. Изд. АН Арм. ССР, 173 с.
100.    Кафанский рудный район. (Ачикгезян С.О., Зограбян С.А., Карапетян А.И. и др.) 1987. Е., Изд. АН Арм. ССР, 200 с.
101.    Кожевников А.В., Милановский Е.Е., Саядян Ю.В. Очерк стратиграфии антропогена Кавказа. 1977. Е.-Л., Изд. АН Арм. ССР, 90 с.
102.    Кочарян А.Е. Как образовались рудные месторождения Армянской ССР. 1977. Е. Изд. АН Арм. ССР, 124 с.
103.    Кремнистые породы фанерозоя территории Армянской ССР (Малый Кавказ). 1987. Е., Изд. АН Арм. ССР, 186 с.
104.    Лебедев А.П., Малхасян Э.Г. Юрский вулканизм Армении. 1965. Наука, 168 с.
105.    Магакьян И.Г. Алавердский тип оруденения и его руды. 1947. Е. Изд. АН Арм. ССР, 100с.
106.    Магакьян И.Г. Металлогения Армении. 1954. Е. Изд. АН Арм. ССР, 371 с.
107.    Магакьян И.Г. Рудные месторождения. 1955. М., Госгеолтехиздат, 366 с.
108.    Магакьян И.Г. Рассеянные и редкоземельные металлы. 1957. Е., Изд. АН Арм. ССР, 63 с.
109.    Магакьян И.Г. Основы металлогении материков. 1959. Е., Изд. АН Арм. ССР, 278 с.
110.    Магакьян И.Г. Рудные месторождения. Промышленные типы месторождений металлических полезных ископаемых. Второе издание. 1961. Е., Изд. АН Арм. ССР, 542 с.
111.    Магакьян И.Г. Типы рудных провинций и рудных формаций СССР. 1969. М., Недра, 222с.
112.    Магакьян И.Г. Редкие, рассеянные и редкоземельные элементы. 1971. Е. Изд. АН Арм. ССР, 110 с.
113.    Магакьян И.Г. Металлогения. Главнейшие рудные пояса. 1974. М., Недра, 304 с.
114.    Магакьян И.Г. Условия образования месторождений полезных ископаемых. 1981. Е., Изд. АН Арм. ССР, 215 с.
115.    Магакьян И.Г. Записки геолога. 2007. Е., Асогик. 192 с.
116.    Магакьян И.Г., Мкртчян С.С., Мовсесян С.А. Медно-молибденовая провинция Армянской ССР. 1950. Е., Изд. АН Арм. ССР, 142 с.
117.    Магакьян И.Г., Пиджян Г.О., Фарамазян А.С. и др. Редкие и благородные элементы в рудных формациях Армянской ССР. 1972. Е., Изд. АН Арм. ССР, 394 с.
118.    Магматические и метаморфические формации Армянской ССР, 1981. Е., Изд. АН Арм. ССР, 331 с.
119.    Малхасян Э.Г. Петрография интрузивных пород Даралагеза. 1958. Е., Изд. АН Арм. ССР, 146 с.
120.    Малхасян Э.Г. Геология в фотографиях. Альбом, 1970. Е. Изд. АН Арм. ССР, 79 с.
121.    Малхасян Э.Г. Геологическое развитие и вулканизм Армении в юрский пероид. 1975. Е. Изд. АН Арм. ССР, 171 с.
122.    Малхасян Э.Г., Лейе Ю.А. Рудовмещающие породы Кафанского рудного поля в Южной Армении. 1956. Е., Изд. Ереванского Гос. университета, 56 с.
123.    Мандалян Р.А. Верхнеюрско-неокомский седименто и литогенез Армении. 1990. Е., Изд. АН Арм. ССР, 171 с.
124.    Мартиросян Ю.А. Фораминиферы верхнемеловых и нижнепалеогеновых отложений юго-западной части Армянской ССР. 1970. Е. Изд. АН Арм. ССР, 79 с.
125.    Мартиросян Ю.А. Биостратиграфия позднемеловых-раннепалеогеновых отложений юга Армянской ССР. 1986. Е. Изд. АН Арм. ССР, 115 с.
126.    Межлумян Г.Б. Сваранцское железорудное месторождение. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, 205 с.
127.    Меликсетян Б.М. Минералогия, геохимия и петрологические особенности Тежсарского щелочного массива. 1971. Е. Изд. АН Арм. ССР. В кн.: Петрология интрузивных комплексов важнейших рудных районов Армянской ССР, с. 117-308.
128.    Меликсетян Б.М. Петрология, минералогия и геохимия интрузий порфировидных гранитоидов Центральной Армении и их металлогеническая роль. В кн.: Меликсетян Б.М., Мелконян Р.Л. Петрология и геохимия интрузивных комплексов некоторых рудных районов Армянской ССР. 1976. Е., Изд. АН Арм. ССР, с. 5-136.
129.    Мелконян Р.Л. Петрология, минералогия и геохимия интрузивных комплексов Алавердского рудного района. В кн.: Меликсетян Б.М., Мелконян Р.Л. Петрология и геохимия интрузивных комплексов некоторых рудных районов Армянской ССР. 1976. Е., Изд. АН Арм. ССР, с. 137-282.
130.    Мкртчян С.С. Новые данные о геологическом строение южной части Армянской ССР. 1948. Е., Изд. АН Арм. ССР, 51 с.
131.    Мкртчян С.С. Зангезурская рудоносная область Армянской ССР. 1958. Е., Изд. АН Арм. ССР, 286 с.
132.    Мкртчян С.С., Карамян К.А., Аревшатян Т.А. Каджаранское медно-молибденовое месторождение. 1969. Е., Изд. АН Арм. ССР, 327 с.
133.    Мкртчян С.С., Паффенгольц К.Н., Хачатурян Э.А. Алавердский рудный район. 1968. Е., Изд. АН Арм. ССР, 153 с.
134.    Мнацаканян А.Х. Петрология верхнемеловой вулканической серии Северной Армении. 1981. Е., Изд. АН Арм. ССР, 242 с.
135.    Мовсесян С.А. Интрузии центральной части Зангезурского (Конгуро-Алангезского) хребта и связанные с ними полезные ископаемые. 1953. Е., Изд. АН Арм. ССР, 145 с.
136.    Мовсесян С.А., Степанян О.С. Медные месторождения Армении. 1944. Е., Изд. АН Арм. ССР, 80 с.
137.    Мурадян В.Б., Минасян С.М. Оценка эффективности и качества геологоразведочных работ. 1981. Е. Изд. АН Арм. ССР, 222 с.
138.    Мурадян К.М. Базумский рудный район Армянской ССР. 1971. Е., Изд. АН Арм. ССР, 169 с.
139.    Мурадян К.М. Рудоносность вулканогенных форамций Малого Кавказа. 1994. Е., Изд. НАН РА, 359 с.
140.    Мхитарян Р.Г., Хуршудян Э.Х. Политипия минералов как типоморфное свойство. 1981. Е., Изд. АН Арм. ССР, 245 с.
141.    Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины. Энергетическое факторы в тектонике Араратской котловины. T. I. 1957. Е., Изд. АН Арм. ССР, 167 с.
142.    Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины. Гидрологические и гидрогеологические исследования и расчеты по озеру Айгерлич. Т. II. 1958. Е., Арм. гос. издат., 155 с.
143.    Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины. Водный баланс массива Арагац. Т. III. 1962. Е., Армгосиздат., 451 с.
144.    Паланджян С.А. Петрология гипербазитов и габброидов Севанского хребта. 1971. Е., Изд. АН Арм. ССР, 201 с.
145.    Паффенгольц К.Н. Геология Армении. 1948. М.-Л., Гос. изд. геол. лит.-ры, 895 с.
146.    Паффенгольц К.Н. Геологический очерк Кавказа. 1959. Е., Изд. АН Арм. ССР, 505 с.
147.    Паффенгольц К.Н. Очерк магматизма и металлогении Кавказа. 1970. Е., Изд. АН Арм. ССР, 432 с.
148.    Паффенгольц К.Н., Тер-Месропян Г.Т. Арагац. 1964. Е., Изд. АН Арм. ССР, 80 с.
149.    Петросов И.Х. Глинистые породы Армянской ССР. 1983. Е., Изд. АН Арм. ССР, 323 с.
150.    Петросов И.Х., Джрбашян Р.Т., Мнацаканян А.Х. Главнейшие месторождения цеолитов Армении. 1999. Е., 190 с.
151.    Петросов И.Х., Цамерян П.П. Вещественные состав и условия образования бентонитовых глин Саригюхского и Ноемберянского месторождений Армянской ССР. 1971. Е., Изд. АН Арм. ССР, 136 с.
152.    Пиджян Г.О. Медно-молибденовая формация руд Армянской ССР. 1975. Е., Изд. АН Арм. ССР, 311 с.
153.    Пиджян Г.О., Карапетян А.И., Садоян А.А. и др. Геологическое строение и рудоносность бассейна реки Арпа Армянской ССР. 1982. Е., Изд. АН Арм. ССР, 179 с.
154.    Погосян Д.А. Сельскохозяйственная оценка природных ресурсов территории Армянской ССР. 1986. Е., Изд. АН Арм. ССР, 220 с.
155.    Саакян-Гезалян Н.А. Фораминиферы третичных отложений Ереванского бассейна. 1957. Е., Изд. АН Арм. ССР, 140 с.
156.    Сагателян Э.А. Минералогия свинцово-сурьмянных руд Азатекского месторождения Армянской ССР. 1961. Е., Изд. АН Арм. ССР, 120 с.
157.    Садоян А.А. Литология палеогена Армянской ССР. 1989. Е., Изд. АН Арм. ССР, 287 с.
158.    Сардаров Э.И. Подземные воды центрального вулканического нагорья Армянской ССР. 1975. Е., Изд. АН Арм. ССР, 196 с.
159.    Саркисян С.Г. Петрографо-минералогические исследования бассейна оз. Севан. 1962. Е., Изд. АН Арм. ССР, 154 с.
160.    Саруханян Л.Б. Минералогия, геохимия и генезис Абовянского апатит-магнетитового месторождения. 1971. Е., Изд. АН Арм. ССР, 183 с.
161.    Сатиан М.А. Позднемеловой литогенез офиолитовых зон Армянской ССР (Малый Кавказ). 1979. Е., Изд. АН Арм. ССР, 166 с.
162.    Сатиан М.А. Офиолитовые прогибы Мезотетиса. 1983. Е., Изд. АН Арм. ССР, 193 с.
163.    Сатиан М.А. Рифты и офиолиты мезозоя Малого Кавказа. 2015. Е., Изд. НАН РА, 178 с.
164.    Сатиан М.А., Степанян Ж.О., Бубикян С.А. и др. Геология Севана. 1994. Е., 181 с.
165.    Сатиан М.А., Степанян Ж.О., Саакян Л.Г. и др. Лампрофировые трубки взрыва мезозоя Ведийской зоны (Армения). 2005. Е., Изд. “Наири”, 148 с.
166.    Саядян Ю.В. Новейшая геологическая история Армении. 2009. Е., Изд. “Гитутюн”, 356 с.
167.    Севунц А.Г. Изотопный состав серы сульфидов и сульфатов Алавердского рудного района. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, 115 с.
168.    Степанян О.С. Ахтальское полиметаллическое месторождение. 1938. Е., Изд. Арм. ФАН, 108 с.
169.    Тер-Степанян Г.И.Инженерные цепные номограммы с прямолинейными шкалами (теория, расчет, построение). 1965. Е., Изд. АН Арм. ССР, 271 с.
170.    Толстой  М.И., Ширинян К.Г., Остафийчук И.М. и др. Состав, физические свойства и вопросы петрогенезиса новейших вулкнаических образований Армении. 1988. Е., Изд. АН Арм. ССР, 322 с.
171.    Трифонов В.Г., Караханян А.С. Геодинамика и история цивилизаций. 2004. М., Наука, 668 с.
172.    Трифонов В.Г., Караханян А.С. Динамика Земли и развитие общества. 2008. М., ОГИ, 436 с.
173.    Фарамазян А.С. Каджаранское медно-молибденовое месторождение. В. кн.: Амирян Ш.О., Фарамазян А.С. Минералогия, геохимия и условия образования рудных месторождений Армянской ССР. 1974. Е., Изд. АН Арм. ССР, с. 145-253.
174.    Халатян Э.С. Распределение бора в минеральных водах Армянской ССР. 1980. Е., Изд. АН Арм. ССР, 150 с.
175.    Хачатурян Э.А. Генетические типы железорудных месторождений Армянской ССР и перспективы их освоения. 1953. Е., Изд. АН Арм. ССР, 141 с.
176.    Хачатурян Э.А. Минералогия, геохимия и генезис руд колчеданной формации Армянской ССР. 1977. Е., Изд. АН Арм. ССР, 318 с.
177.    Хачиян Э.Е. Прикладная сейсмология. 2008. Е., Изд. “Гитутюн”, 491 с.
178.    Хачиян Э.Е. Сейсмические воздействия и прогноз поведения сооружений. 2015. Е., Изд. “Гитутюн”, 555 с.
179.    Хоренян Р.А. Мезозойский магматизм Цахкуняцкого хребта. 1982. Е., ВИНИТИ, 141 с.
180.    Ширинян К.Г. Вулканические туфы и туфолавы Армении. 1961. Е., Изд. АН Арм. ССР, 159 с.
181.    Эристави М.С., Егоян В.Л. Нижнемеловая фауна Кафанского района Армянской ССР. 1959. Е., Изд. АН Арм. ССР, 49 с.
182.    Ядоян Р.Б. Углекислые воды наложенных тектонических депрессий Малого Кавказа. 1982. Е., Изд. АН Арм. ССР, 122 с.