Հիդրոերկրաբանության և հիդրոերկրաքիմիայի լաբորատորիա/Հրատարակումներ

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

2011 – 2016 Հրատարակումներ

  1. Р.Т. Джрбашян, Г.А. Габриэлянц Р.Л. Мелконян, Р.А. Мандалян, А.В. Варданян  Г.Л. Галоян, Г.У. Мелик-Адамян, А.Х. Мнацаканян, В.В.Пайразян, В. С. Сафарян, Э. С. Халатян, Х. В. Хачанов,  Г. В. Шагинян. Геология и минеральные ресурсы Нагорно-Карабахской республики. Ереван-Степанакерт, 2011, 286с.
  2. Հ.Վ.Շահինյան, Շ.Ս.Զաքարյան, Շ.Ա.Գյուլնազարյան, Ա.Մ.Մարտիրոսյան, Ռ.Ռ.Հովհաննիսյան ՀՀ Լոռու մարզի խմելու քաղցրահամ ջրերի էկոլոգահիդրոերկրաքիմիական բնութագիրը: ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2012, հ.65, N 1-2, էջ 3-18:
  3. Шагинян Г.В. Экологогеохимическая характеристика и оценка состояния некоторых участков Алавердского рудного района. Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2012, т.65, N3, с. 60-69.
  4. Շահինյան Հ.Վ, Զաքարյան Շ.Ս., Գյուլնազարյան Շ.Ա. ՀՀ Կոտայքի և Արմավիրի մարզերի խմելու քաղցրահամ ջրերի էկոլոգահիդրոերկրաքիմիական բնութագիրը: ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2013, հ.66, N2-3, էջ 3-14:
  5. Շահինյան Հ.Վ, Զաքարյան Շ.Ս., Գյուլնազարյան Շ.Ա. Մարմարիկ գետի ավազանի երկրաքիմիական բնութագիրը ըստ տարրերի ցրման երկրորդային աղեղների: ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2014, հ. 67, N 2-3, էջ 21-33:
  6. Մ.Ա.Բաբախանյան, Լ.Է.Հովհաննիսյան, Վ.Ա.Չավուշյան-Պապյան, Ի.Մ.Ադամյան,   Խ.Հ.Նահապետյան, Ռ.Ա.Հարությունյան, Ա.Գ. Ղուկասյան, Շ.Ս.Զաքարյան Տիբեթյան հազազի (Lycium barbarum L.) ներմուծումը Հայաստան և Արցախ: ՀՀ ԳԱԱ  տեղեկագիր, Հայաստանի բժշկագիտություն, 2016, հ. LIV:
  7. Kh.Meliksetian, V.Lavrushin, H.Shahinyan, A.Aidarkozhina, G.Navasardyan, A.Ermakov, Sh. Zakaryan, E.Prasolov, D.Manucharyan, Sh.Gyulnazaryan and E.Grigoryan. Relation of compositions of deep fluids in geothermal activity of Lesser Caucasus. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-9674, 2017, EGU General Assembly 2017, © Author(s) 2017. CC Attribution 3.0 License.
  8. Բաբախանյան Մ., Հովհաննիսյան Լ., Հովսեփյան Հ., ՂուկասյանԱ, Նահապետյան Խ., Չավուշյան Վ., Ղոչիկյան Վ., Հարությունյան Ռ., Զաքարյան Շ.  –  Lycium barbarum L.տիբեթյան հազազի աճեցման եղանակ, գյուտի հայտ է ներկայացվել ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալություն:          Ստացված է Որոշում գյուտի հայտը  պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակելու և արտոնագիր տալու մասին (АМ20160066, 13.07.2016):