Օգտակար հանածոների լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Քաջարանի պղինձ – մոլիբդենային հանքավայրի բաց հանք
Հայկական ՍՍՀ սխեմատիկ-երկրաբանական քարտեզ, մասշտաբ 1: 600 000, խմբագիր Ս.Ս. Մկրտչյան
Մեղրու պլուտոնի Այգեձորի և Լիճքի հանքային դաշտերի երկրաբանա-կառուցվածքային քարտեզ
Կառուցվածքա-երկրաբանական 3D մոդել, Լիճք-Այգեձոր
Մոլիբդենի երկրաքիմիական որոնման եզրապսակներ, Դաստակերտ-2 տեղամաս
Ծակ քարի դացիտները։ Լիճք-Այգեձորի հանքային դաշտ, Քաջարանից դեպի Մեղրի ճանապարհին
Քվարց- մոլիբդենիտ- խալկոպիրիտային երակ։ Այգեձորի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայրի Եղնիկասարի տեղամասից։ Հասակը 42,6 Ma(Re-Os age).
Քվարց- մոլիբդենիտ- պիրիտային երակ։
Այգեձորի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայր։
Լիչքվազ-Թեյի երկրաբանակառուցվածքային քարտեզ
Թեյի- Լիճքվազի էպիթերմալ ոսկի բազմամետաղային հանքավայրի բաց հանքը։ Պատկերված է հյուսիս-արևելյան տարածման առաջին հանքային գոտին, անկումը հյուսիս- արևմուտք։
Թեյի- Լիճքվազի էպիթերմալ ոսկի- բազմամետաղային հանքավայր։ Բովանցքը անցնում է հյուսիս-արևելյան տարածման հանքային գոտիով՝միջին էոցենի հրաբխանստվածքային հանքներփակող ապարներում։
Տերտերասար, 1-ին հանքային գոտի. Ոսկու պարունակությունները (գր/տ) սխեմատիկ կտրվածքի վրա
Քաջարանի հանքավայրի հանքայնացված ճեղքերի կողմնորոշումը
Ողջիի կտրվածքը՝ Քաջարանից Կապան ճանապարհին
Անշլիֆների միկրոլուսանկարներ Քաջարանի հանքանյութից: mo – մոլիբդենիտ; cp – խալկոպիրիտ ; py –պիրիտ ; enr – էնարգիտ ; bn – բորնիտ ; sph – սֆալերիտ ; gn –գալենիտ; td – տետրաեդրիտ; dg – դիգենիտ; cc -խալկոցիտ; qtz –քվարց:

Տարբեր տիպերի ֆլյուիդ ներփակումներ Քաջարանի հանքավայրից. A- ջրա-ածխաթթվային; B- պոլիֆազ-աղային; C- երկրորդային, հարուստ հեղուկով; D- աղային, Ac-ով եռացող համալիրներում; E- աղային, VR -ով եռացող համալիրներում :
Պղինձ-մոլիբդենային և ոսկու հանքառաջացման միներալային զուգորդություններ
Հանքասարի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայր։ Հասակը 43,1 Ma(Re-Os age).
Հանքասարի պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքավայր, բովանցք։
Բուդինաժ, Մեղրի – Կապան նոր ճանապահ, Շվանիձորի մոտ