Պետրոլոգիայի և իզոտոպային երկրաբանության լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

  • ՀՀ տարածքի մագմատիկ , մետամորֆային և հանքային ֆորմացիաների 1:300000 մասշտաբի (Հյուսիսային Հայաստանի) քարտեզ բացատրագրային ակնարկով, GIS ֆորմատով: ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 2010 թ .: Պատասխանատու խմբագիր ` Ռ . Լ . Մելքոնյան ,
  • Карта магматических и метаморфических формации Арм. ССР , м 1:200000, 1975. Редакторы : А . Т . Асланян , Б . М . Меликсетян .
Փոքր Կովկասյան տարածաշրջանի ենթադրվող երկրադինամիկ վերականգնումը միջին յուրայից – ուշ կավիճ ժամանակահատվածում ըստ (Galoyan, 2008; Rolland et al., 2009a). Փոքր Կովկասի էվոլյուցիան ընդգրկում է ` (1,2) ներօվկիանոսային ընդարձակման , (3,4) կոնվերգենցիայի և (4,5) ավազանի փակման ու օֆիոլիտների օբդուկցիայի փուլերը :

Վեդի գետի ձախ ափ: Միջին-վերին յուրայի հասակի օֆիոլիտային համալիրի օբդուկցիան (հյուսիսից դեպի հարավ) սենոման-տուրոնի մասիվ կրաքարերի վրա:
Միջին յուրայի (բաթի հասակի) անդեզիտների ու բազալտային անդեզիտների խոշոր ( մինչև 1-2 մ տրամագծով) գնդաձև լավաների հզոր ելքը Թարթառ գետի հովտում (Արցախ):
Վաղ կավճի (~140 Ma) ապլիտ – լեյկոգրանիտային դայկան ուշ յուրայի Գեղարոտի տոնալիտային ինտրուզիվ համալիրում:
Փոքր Կովկասի պղնձամոլիբդենային պորֆիրային գոտիները և հանքավայրերը. Հեղինակ՝ Ռ. Մելքոնյան
Ամասիայի օֆիոլիտային տեղամասի սխեմատիկ երկրաբանական քարտեզը։
Յուրայի ժամանակաշրջանում այլընտրանքային՝ դեպի հարավ ուղղված սուբդուկցիայի նոր մոդելը Պալեոթետիս ավազանում, որը հանգեցրել է Սոմխեթ-Ղարաբաղի գոտու ձևավորմանը և նրա թիկունքում Ամասիա-Սևան-Հակարի օֆիոլիտային գոտուն համապատասխանող թիկունքային ավազանի բացմանը (Galoyan et al., 2018)