Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Նորություններ և Հայտարարություններ
Հիշարժան տարեթվեր
2019 թ. հիշարժան տարեթվերը    ավելի
ԵԳԻ աշխատակիցների մասնակցությունը արտասահմանյան գիտաժողովներում
Գեոդինամիկայի և երկրաբանական վտանգների լաբորատորիայի վարիչ Արա Ավագյանը 2019թ.-ի սեպտեմբերի 18-19 մասնակցել է ելույթով Վրաստանի Բաթումի քաղաքում տեղի ունեցած AAPG կոնֆերանսին “Discover Why the Black Sea, Caucasus, and Caspian Region is Heating Up with E&P Activity”: Մասնակցությունը մասամբ ֆինանսավորվել է ԵԳԻ կողմից:
Avagyan A., Sosson M., Sahakyan L., Sheremet Y., Vardanyan S., Atalyan T. Tectonic development of the Ararat Basin, Lesser Caucasus, Armenia. The American Association of Petroleum Geologists, Batumi, Georgia, 18-19 September, p. 2019.
   ավելի
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական խորհրդի նիստ
2019 թ. հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական
խորհրդի նիստ:    ավելի
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պետրոգրաֆիա և պետրոլոգիա

Նստվածքային, հրաբխանստվածքային, մագմատիկ և մետամորֆային ապարների երկրաքիմիական անալիզ, պետրոգրաֆիական (շլիֆերի նկարագրություն), պետրոլոգիական, գենեզիսին նվիրված ուսումնասիրություններ:
Միներալոգիա

Հատիկաչափական, միներալոգիական անալիզ` իմերսիոն մեթոդով:
Կառուցվածքային երկրաբանություն և տեկտոնիկա

Ծալքավոր ավազանի, օֆիոլիթային գոտիների կառուցվածքային, տեկտոնական ուսումնասիրություններ:
Նստվածքային երկրաբանություն

Նստվածքակուտակմանը, շերտագրությանը և լիթոդինամիկ պրոցեսններին նվիրված հետազոտություններ: Բիթումինալոգիական անալիզ:
Հնէաբանություն

Հնէաբանական (կոնոդոնտներ, բրախիոպոդներ, ֆորամինիֆերներ, դիատոմեաներ, ծաղկափոշի) ուսումնասիրություններ:
Հրաբխագիտություն

Հրաբուխների կառուցվածքային տիպերի, կազմի, հրաբխային ֆացիաների և ֆորմացիաների ուսումնասիրություններ, հրաբխային վտանգի գնահատում:
Գեոարխեոլոգիա

Ներառում է լիթոլոգիական, երկրաքիմիական որոնումներ, արխեոտեկտոնական, երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ:
Երկրաբանական վտանգներ, չորրորդական երկրաբանություն
Նստվածքակուտակում, շերտագրություն, պալեոկենսաբանություն, երկրաշարժերի, սողանքային վտանգի գնահատում, ակտիվ խզվածքներ և մերձմակերեսային դրսևորումները շրջակա միջավայրում, պալեոսեյսմոլոգիա, սեյսմիկ վտանգի գնահատում:
Հետազոտություններ շրջակա միջավայրի, բնական հուշարձանների պահպանության բնագավառում: Պալեոկլիմա և շրջակա միջավայրի փոփոխություններ բնական և անտրոպոգեն ազդեցությամբ:
Օգտակար հանածոներ

Մետաղական և ոչ մետաղական հանքավայրերի՝ այդ թվում նավթի և գազի հանքավայրերի քարտեզագրում, որոնում, գնահատում: Մետաղական հանքավայրերի երկրաքիմիական որոնումներ, կանխատեսում և գնահատում, բնապահպանական երկրաքիմիա:
Հիդրոերկրաքիմիա

Խմելու քաղցրահամ, մակերևութային, հանքային, հանքավայրային ջրերի կազմի և որակի ձևավորման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ:
Երկրաբանական տեղեկատվություն

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (GIS)  մշակում, ներդրում, գեոմոնիթորինգ:
Երկրաբանության պատմություն

Անվանի երկրաբանների մասին պատմագրություն:
Կրթություն

Մագիստրական, ասպիրանտական կրթություն, թանգարանային կրթություն, դաշտային պրակտիկա: