054 Մասնագիտական Խորհուրդ

ՀՀ ԲՈԿ

                                                                                                              Հրաման 23Ա,  15.02.2019թ.   

1.    Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ և 16-րդ կետերով և ԲՈԿ-ի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով,  ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում ստեղծել երկրաբանության 054 մասնագիտական խորհուրդ:  

2.    Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.   
ԻԴ.01.01– Ընդհանուրերկրաբանություն (երկրաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

հ/հԱզգանունանունհայրանունԳիտական աստիճանըԹվանիշը
խորհրդում
1Ջրբաշյան Ռուբեն Տիգրանի  (նախագահ)       ե. գ. դ., ակադեմիկոսԻԴ.01.01
2Մելքոնյան Ռաֆիկ Լևոնի (փոխնախագահ)ե. գ. դ., թղթ.-անդամԻԴ.01.01
3Սահակյան Լիլիթ Հրանտի (գիտքարտուղար)ե. գ. թ.ԻԴ.01.01
4Ավագյան Արա Վարուժանիե. գ. դ. ԻԴ.01.01
5Մուրադյան Կարապետ Մուրադիե. գ. դ.ԻԴ.01.01
6Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսիե. գ. դ.ԻԴ.01.01
7Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրիե. գ. դ.ԻԴ.01.08
8Գալոյան Ղազար Լևոնիե. գ. թ.ԻԴ.01.01
9Մովսիսյան Ռուբեն Սուրենիե. գ. թ.ԻԴ.01.01
10Հովհաննիսյան Արշավիր Եղիազարիե. գ. թ.ԻԴ.01.01

3.     Երկրաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Հիմք. ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռ.Մարտիրոսյանի  28.02.2019թ. հ. 24-01/62 և ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն Խ.Մելիքսեթյանի 07.02.2019թ. հ. 2452-41 միջնորդագրերը:                                                  

                                                                                            ԲՈԿ-ի նախագահ                              Ս.Գոգյան  

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.07.2018
2018թ. հունիսի 20-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ

ԹԵՄԱ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:

Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 22.06.16
Օրակարգ.     ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Հայկ Իգիթյանի «Ակտիվ  խզվածքների գոտիների  լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով)» ատենախոսության պաշտպանություն:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.02.2015.
Օրակարգ.
Դմիտրի Գեղամի Առաքելյանի «Եռաչափ միջավայրում սողանքային տարածքների շրջանացման մեթոդ ըստ կայունության գործակցի (Հաղարծին, Հարությունյան, Ջրվեժ տեղամասեր, ՀՀ)» թեկնածուական ատենախոսության կրկնական քննարկում՝ համաձայն ՀՀ ԲՈՀ-ի 17.12.2014թ հ.104-Ա կարգադրության:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 15.12.2015
Ս/թ ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.  Սուրեն Վլադիմիրի Մամյանի «Շամլուղի պղնձի հանքավայրի համակցած մշակման եղանակով հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում» թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, որպես առաջատար կազմակերպության, գրախոսականի քննարկում:

Մասնագիտությունը՝ ԻԴ.02.01 «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում»: