Ատենախոսությունների պաշտպանություն

Երկրի մասին գիտություններ բնագավառի 054 Մասնագիտական Խորհրդի կողմից պաշտպանության ընդունված ատենախոսությունների մասին տեղեկատվություն և սեղմագրեր՝

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աստղիկ Ռաֆիկի Սուքիասյանի «Շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների տարածման  երկրաբնապահպանական հիմնախնդիրները եվ դրանց լուծման ուղիները» դոկտորական ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2020թ.  դեկտեմբերի 29ինժամը 12:00-ինՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում գործող թ.054 «Երկրաբանություն» մասնագիտական մեկանգամյա խորհրդի նիստում:

Հասցեն‘ Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պող., 24ա

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում

Բեռնել Սեղմագիրը
  

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2020 թ. մայիսի 12-ին, ժամը 14.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/20-01 Մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ՀԱՊՀ ասպիրանտ Արմինե Սաֆարյանի ԻԴ.04.01 «երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ  տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված «Հանքարդյունաբերության հոսքաջրերի հետազոտումը և մաքրման  գործընթացի բարելավումը» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունԱշխատանքին կարող եք ծանոթանալ բեռնելով սեղմագիրը
 
 
 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019թ. Նոյեմբերի 19 -ին, ժամը 13:00-ին,  ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի
դահլիճում տեղի կունենա «Ցեղապանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստների և
հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը» կոլեկտիվ մենագրության շնորհանդեսը:
Համահեղինակներից է ԵԳԻ աշխատակից Հայկ Մելիք-Ադամյանը,
5.2. ենթագլուխ, «Հայոց ցեղասպանության իրագործմամբ Արևմտյան Հայաստանի
հանքահումքային ռեսուրսների շահագործումից տեղաբնիկ հայ ժողովրդին զրկելն ու դրա
հետևանքները», էջ. 270-386:

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019 թ. հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական
խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ Հայկ Մանասյանի «ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը» աշխատանքի պաշտպանությունը՝ ԻԴ.03.01 «Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում
Բեռնել Սեղմագիրը

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019թ. հունիսի 12-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի
նիստ:

Օրակարգ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ «2021-2025 թթ. հիմնարար գիտական

հետազոտությունների ծրագրի» քննարկում:

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019 թ. փետրվարի 26-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ: 

ՕՐԱԿԱՐԳ.ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ Է.Սահակյանի «Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակի սեյսմիկությունը և երկրակեղևի լարվածադեֆորմացիոն դաշտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն: 

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:  

Բեռնել Սեղմագիրը


Գիտքարտուղար 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019թ. փետրվարի 12-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:


ՕՐԱԿԱՐԳ.
1. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիթորինգի
լաբորատորիայի ղեկավարի թափուր պաշտոնի զբաղեցման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքների
ամփոփում:
2. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի կազմի փոփոխության հարցի քննարկում:
3. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ առաջատար գիտաշխատող, ե.գ.դ. Արա Ավագյանի «ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ» աշխատության
հրատարակման հարցի քննարկում:

Արա Ավագյանի «ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ»
աշխատության էլեկտրոնային տարբերակին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018 թ հունիսի 28-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ. 

Խաչատուր Մելիքսեթյանի «ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՄԱԳՄԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ ԵՎ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԸ» ատենախոսության պաշտպանություն:
Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018 թ հունիսի 20-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ. 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:

Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը 

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018 թ հունիսի 21-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ. 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Սերգեյ Բալասանյանի «ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽԶՎԱԾՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԵՅՍՄԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ատենախոսության պաշտպանություն:

Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը 

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
2018թ. հունվարի 25-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտաշխատող Միքայել Գևորգյանի «Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի  կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով)» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:
Բեռնել Սեղմագիրը

Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2016թ. հունիսի 22-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Հայկ Իգիթյանի «ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՈՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) ատենախոսության պաշտպանություն:
Ատենախոսությունը ներկայացված է ԻԴ.01.01 «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը 
                      


Գիտքարտուղար

2015 թ հուլիսի 24-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Սարգիս Վարդանյանի «Վեդի-Եղեգնաձոր (Հայաստան) և Խոյ-Ավաջիկ (Իրան) տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը և զարգացման առանձնահատկությունները»  ատենախոսության պաշտպանություն:
Ատենախոսությունը ներկայացված է ԻԴ.01.01 «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը   
                      
Գիտքարտուղար