Երկրադինամիկայի և վտանգավոր երկրաբանական երևույթների լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Արաբական սալից հյուսիս ակտիվ տեկտոնիկան (ըստ Philip et al., 1989; Avagyan et al. 2005), 1. հիմնական կողաշարժերը, 2. հիմնական վրաշարժերը, 3. Եվրասիայի համեմատ բլոկների հարաբերական շարժումները, 4. Mw>4.8 երկրաշարժերի ֆոկալ մեխանիզմները (CMT Harvard), 5. գործիքային սեյսմիկությունը 3<Mb<4.9 (USGS-NEIC): Ar. Հայաստան, D. Դագեստան, T. Թալիշ, E.A.F. Արևելա Անատոլական խզվածք, N.A.F. Հյուսիս Անատոլական խզվածք, P.S.S.F. Փամբակ-Սևան-Սյունիք խզվածք, Z.F. Զագրոսի խզվածք, N.T.F. Հյուսիս Թավրիզի խզվածք, G.S.F. Ժելտառեչկա-Սարիղամիշ խզվածք:
GPS արագությունները Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում ըստ ֆիկսված Եվրասիական սալի (Karakhanyan et al., 2013): GF, Գառնիի խզվածք; PSSF, Փամբակ-Սևան-Սյունիք խզվածք; SF, Սարդարապատի խզվածք; ZSF, Դեղնագետ-Սարիղամիշ խզվածք; Yer., Երևան:
Փոքր Կովկասի կտրվածքը (Sosson et al., 2010):
Քուրի և Արաքսի ավազաններով տարված երկրաբանական կտրվածք (Avagyan et al., 2010:
MEBE ծրագրի շրջանակներում իրականացված հնա-տեկտոնական վերականգնումը 83-46Ma  ժամանակաշրջանի համար (Sosson et al., 2010, փոփոխված ըստ Barrier & Vrielynck 2008):
Կոլլիզիոն կառույցներ
Կոլլիզիոն կառույցներ
Հայաստանի Ծաղկունյաց բյուրեղային զանգվածի երկրաբանապետրոգրաֆիական քարտեզ
Լանջանիստի և Վանքի անտիկլինալները և նրանցով պայմանավորված խզվածքները (LF, VF) (Վանքի խախտման գոտին (տեսարան’ Ուրծի անտիկլինալից դեպի հյուսիս): (a) Դաշտային լուսանկար; (b) մեկնաբանություն; (c) Սբ. Հովհաննես Կարապաետ վանքի նկարը (Avagyan et al. 2018):
a: Ակտիվ խզվածքների քարտեզ, Ամասիայի տարածքում (Արփի խզվածքային համակարգ) (Ritz et al., 2016): 1: ենթադրյալ խզվածք, 2: վարնետքային խզվածք, 3: կողաշարժային խզվածք, 4: վերնետքային խզվածք, 5: դեպրեսիաներ. ANF (ANF1 and ANF2): Ամասիայի հյուսիսային խզվածք, ASF: Ամասիայի հարավային խախտում, ACF: Ամասիայի կենտրոնական խախտում, JSF: Ժելտարեչկա-Սարիղամիշի խզվածք, VS: Վանաձորի սեգմենտ (PSSF). 

  b: pop-up կառուցվածքի 3D դիագրամի մեկնաբանում (սև և սպիտակ սլաքները ցույց են տալիս գլխավոր խզվածքի սկարպը, և, լքված Հովտուն գետը համապատասխանաբար),   c: Ամասիայի երկրաբանական քարտեզ, 6-ժամանակակից նստվածքներ, 7-անդեզիտներ և բազալտային անդեզիտներ, 8-դոլերիտային բազալտներ, 9-անդեզիտներ, դացիտներ և ռիոդացիտներ, 10-տուֆաավազաքար, մերգելներ և կրաքարեր, 11-դիորիտներ և գրանոդիորիտներ, 12-մերգելներ, կրաքարեր և կավեր, 13-կոնգլոմերատներ, ավազաքարեր, կրաքարեր և ալևրոլիտներ, 14-օֆիոլիտներ. d: (AB) Ամասիայի պլատոն հատող տոպոգրաֆիկ պրոֆիլ, որը ցույց է տալիս խզվածքի եզրագծի երկայնքով ուղղաձիգ տեղաշարժը (Ritz et al., 2016); 
Վերջին երկու երկրաշարժերի համար սխեմատիկ սցենար, որոնք առաջացրել են Գայլահովիտի  արևմտյան խզվածքի պատռվածքներ: 1- առաջին սեյսմիկ իրադարձությունը, 2- S1 նստվածքային միավորի կուտակումը, 3- էռոզիա, 4- երկրորդ սեյսմիկ իրադարձությունը, 5- S0 նստվածքային միավորի կուտակումը:
Ամենհոթեփ III- ի վիթխարի արձանը (Մեմնոն Կոլոսսին) տաճարի առաջին պիլոնի դիմացից (Karakhanyan et al., 2010):
Ստելլայի մոտ իրականացված պիտի հյուսիսային պատի քարտեզները (a,b) և պիտի լուսանկարը (c): A- տիղմ, B-մանրահատիկ ավազ, պարունակում է ավազաքարի բեկորներ C- <<ավերման շերտ>>, պարունակում է շրջանաձև դեպի կենտրոն թեքված տաճարի հավանաբար հատակի խոշոր բլոկներ, D- մուգ ավազ, պարունակում է ավազաքարի բեկորներ, E-<<ավերման շերտի>> ստորին հորիզոն (Karakhanyan et al., 2010).:
Խոյ -Ավաջիկ հատվածի երկրաբանա-կառուցվածքային կտրվածքներ (Avagyan et al., 2017):
Նորատուս-Քանագեղ խզվածքի Նորատուսի սեգմենտի մեկ հատվածը: 1-վարնետքի ստորին բլոկը, 2- վարնետքի վերին բոլկը: Սլաքներով ցույց են տրված տեղաշարժված խարամային զույգ հորիզոնները (սև սլաքներով ստորին բլոկի վրա):
a) Փոքր Կովկասի տեկտոնական քարտեզը և հարավային տարածքը, որն ընդգրկում է Արարատյան գոգավորությունը (Avagyan et al., 2018)։ b) Արարատյան գոգավորության հարավ արևելյան հատվածի և հարակից լեռնային, միջլեռնային գոգավորությունների երկրաբանական և կառուցվածքային քարտեզ (փոփոխված ըստ Аванесян, 2004; Аракелян, 1949): TIGR. T.B.- Տիգրանաշենի թեքված բլոկ (tilted block), ARM. T.B. – Արմաշի թեքված բլոկ (tilted block), KV-SPF, Խոր Վիրապ – Սարի Պապի խզվածք LF- Լանջանիստի խզվածք, UF Ուրձաբերդի խզվածք, VF -Վանքի խզվածք, UAF-Ուրծ-Աղբյուրի խզվածք, TF-Տիգրանաշենի խզվածք:


 1- ժամանակակից-ուշ չորրորդական; 2- վերին չորրորդական; 3- ուշ  պլիոցեն ֊վաղ չորրորդական; 4- ուշ օլիգոցեն-վաղ միոցեն; 5- ուշ օլիգոցեն-վաղ միոցեն, հրաբխաբեկորային; 6- վաղ օլիգոցեն; 7- ուշ էոցեն; 8- միջին էոցեն; 9- վաղ էոցեն; 10-պալեոցեն; 11-սանտոն; 12- ուշ կոնյակ – վաղ սանտոն; 13- սենոման-տուրոն; 14- միջին յուրա-վաղ կավիճ; 15- վաղ տրիաս; 16- վաղ, ուշ պերմ; 17-վաղ կարբոն; 18- ուշ դևոն; 19- ուշ օլիգոցեն-վաղ պլիոցենի դայկաներ, սիլեր։
A. Մոտավորապես հյուսիս-հարավ կտրվածք, Լանջանիստ և Ուրծ անտիկլինալների և Արարատյան գոգավորության հյուսիսային սահման միջև, տեղակայված խզվածքի հյուսիսային կախված թևում:

LF, Լանջանիստի խզվածք; UF, Ուրծաբերդի խզվածք;VF, Վանքի խզվածք; UAF, Ուրծ-Աղբյուրի խզվածք. TF, Տիգրանաշենի խզվածք: B. Ուրծի անտիկլինալի և Տիգրանաշենի թեքված բլոկի դաշտային լուսանկարը:

(a) Արարատ քաղաքից 4կմ դեպի հարավ արևմուտք Խոր Վիրապ-Սարի Պապ խզվածքի հյուսիս-հարավ ուղղությամբ  հատող սխեմատիկ կտրվածքը չորրորդական հասակի շերտերում;

(a)     Դաշտի լուսանկարը, որը ցույց է տալիս հղկված ապարի վրա շարժման աջակողմյան բաղադրիչը: (c) Մերկացման հարավային մասի դաշտային լուսանկարը
(a)     Վրաշարժային խախտում (GPS. N 39o 48′ 37.0″; E 44o 58′ 21.4″), որի հարթությունը կտրվածքում մոտ 19° է դեպի հյուսիս անկմամբ: 

(b) Կողաշարժային խախտումներ լուսանկարում և Շմիդտի դիագրամայում (կարմիրով): Կնաչով ցույց են տրված հարևանությամբ դիտարկվող անտիկլնալը և սինկլինալը: