Քիմիական լաբորատորիա/Գիտական ուսումնասիրությունների խնդիրները

Լաբորատորիայի մասինՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՀրատարակումներ
Գիտական արդյունքները

Գիտական արդյունքները

Գործառույթներ

Լեռնային ապարների, միներալների, հանքանյութերի ու խտանյութերի և հողերի, ինչպես նաև արհեստաական անօրգանական նյութերի (բետոն, ապակի և այլն ) և համաձուլվածքների քիմիական անալիզ: Լեռնային ապարներում հիմնականում որոշում են ապարկազմող օքսիդների պարունակությունը՝ սիլիկատային անալիզ: Ընդհանուր առմամբ լաբորատորիայում որոշվում են մոտ 40 քիմիական տարրեր, այդ թվում՝ մետաղներ, հալոգեններ, ֆոսֆատներ:

Օգտագործվող մեթոդները

Նմուշների կշռային և ծավալային քիմիական անալիզ, սպեկտրաֆոտոմետրիական և պոլարիմետրիկ անալիզ, ատոմական ադսորբցիոն սպեկտրասկոպիական անալիզ։

Բացի գործնական խնդիրներից լաբորատորիան զբաղվում է տեսական ու մեթոդական խնդիրներով: