Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա/Գիտական ուսումնասիրությունների խնդիրները

Լաբորատորիայի մասինԹվային քարտեզներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Գիտական արդյունքները

Երկրաբանական տվյալների մոդելներ և հենքեր.


•    ՀՀ մագմային, մետամորֆային, մետաղածնային ասոցիացիաների և  հանքավայրերի Ա ՏՀ մշակում և թվային  քարտեզների հետ երկրաբանական որոնման և հետախուզման տվյալների կապակցում:
•    ՀՀ տարածքի հիդրոլոգիական տվյալների կազմակերպման մոդելի մշակում:
•    Ջրհեղեղների, սելավների ռիսկի քարտեզագրում և կրիտիկական ծախսերի ու ջրհեղեղների ռիսկի կապի որոշում:
•    ՀՀ տարածքի թվով 120 ակտիվ և վտանգ ներկայացնող սողանքային մարմինների և տեղամասերի անձնագրերի, տվյալների հենքի և տեղադրման  թվային քարտեզի մշակում:
•    ՀՀ տարածքի բնական և տեխնածին վտանգների և ռիսկերի համացանցում գործող էլեկտրոնային ատլասի մշակում և գործարկում,
 Իրական ժամանակում` համացանցում գործող  սողանքների մոնիտորինգի  համակարգի ծրագրային ապահովման մշակում և գործարկում ( ՀՀ տարածքի օրինակով), 2016-2017, Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության ծրագիր:

Թվային քարտեզներ.

Երկրաբանական փոփոխականների անընդհատ մակերևույթների մոդելներ.

 • Կառուցվել են քիմիական էլեմենտների պարունակությունների մակերևույթներ և ուսումնասիրվել են երկրաքիմիական դաշտերի կառուցվածքն ու օրինաչափությունները (Ագարակի պղինձ- մոլիբդենային հանքավայրի և Գեղի գետի ավազանի օրինակով)
 • Մոդելավորվել են հանքային մարմինները և ուսումնասիրվել են հանքայնացման օրինաչափությունները (Ագարակի պղինձ – մոլիբդենային հանքավայրի օրինակով)
 • Կառուցվել են ռելիեֆի ձևաչափական մոդելներ – ռելիեֆի թվային մոդել, լանջերի անկման, կողմնադրությունների և թեքությունների (վերտիկալ, հորիզոնական, առավելագույն, նվազագույն և միջին թեքության) և վերտիկալ կտրտվածության մոդելներ :
Պղնձի և մոլիբդենի կոնցենտրացիաների համատեղ բաշխումը Ագարակի պղնձի հանքավայրի օրինակով

ԱՏՀ նախագծեր.

 • ՀՀ ջրային ռեսուրսների կադաստրի ԱՏՀ
 • Երևան քաղաքում ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքների կանխատեսման ԱՏՀ
 • ՀՀ տարածքի պլիոցեն-չորրորդական հրաբխականության ԱՏՀ
 • ՀՀ տարածքի սողանքների ԱՏՀ
 • Փամբակ-Դեբետ և Աղստև գետերի ավազաններում բնական վտանգների և ռիսկերի ԱՏՀ
 • Հրազդան գետի ստորին հոսանքի էկոլոգիական ռիսկերի ԱՏՀ
ՀՀ ջրային պետական կադաստրի ԱՏՀ

ԱՏՀ և ծրագրային միջոցներ.

 • ArcGIS ծրագրային ընդլայնում արտաքին ռելյացիոն տվյալների հենքերի կառավարման համար
 • ArcGIS ծրագրային ընդլայնում որոնողական երկրաքիմիայի և գեոէկոլոգիայի խնդիրների լուծման համար
 • ArcGIS ծրագրային ընդլայնում ռելիեֆի թվային մոդելի հիման վրա գետերի երկայնական պրոֆիլների կառուցման համար
 • ArcGIS ծրագրային ընդլայնում մակերևութային հոսքի մոդուլի քարտեզի հիման վրա գետի կամայական կտրվածքում հոսքի նորմի հաշվարկման համար
 • Գետավազանների ջրային հաշվեկշիռների հաշվարկման ծրագիր
 • Ըստ հորատանցքի նկարագրության երկրաբանա-տեխնիկական կտրվածքի կառուցման ծրագիր